Reklamační řád, verze platná od 1. 3.2013 stránka 1/1
Reklamační řád AEKO s.r.o.
AEKO s.r.o. vyhlašuje s platností od 1. 3.2013
REKLAMAČNÍ ŘÁD upravuje vzájemné vztahy mezi společností AEKO s.r.o. (dále jen “prodávající”), se sídlem
Špitálka 21a, Brno a právnickou či fyzickou osobou (dále jen „kupující“) odebírající zboží nebo služby od prodávajícího.
Reklamační řád se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dále
s přihlédnutím ke specifickým podmínkám prodávajícího, které upravuje tento řád, postupy prodávajícího, zejména pro
zboží, u kterého je k vyřízení reklamace nutné posouzení výrobce.
Záruční a reklamační podmínky stanovené Reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla
kupujícím bezodkladně řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.
I.
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na
zboží, tj. po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na smlouvou
určeném místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Kupující je
povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. Při řešení všech
škodných událostí je třeba postupovat podle platných obchodních podmínek přepravce. Pokud kupující zjistí
mechanické poškození zboží, bez odkladu kontaktuje přepravce a sepíše (i dodatečně) zápis o škodě. Následně
kontaktuje reklamační oddělení prodávajícího, kde bude reklamace zboží na základě zápisu o škodě dále řešena.
II.
Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí
škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již
v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při
vynaložení odborné péče.
III.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady,
které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu
zboží mezi údaji v předávacím protokole a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do tří pracovních dnů zprávu o
těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se
později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné
péče.
IV.
Výše uvedená pravidla pro reklamaci platí shodně jak pro reklamaci vad dodaného zboží, za něž prodávající
odpovídá ze zákona, tak pro reklamaci vad zboží, za jehož jakost prodávající převzal záruku. K reklamaci je nutné ve
všech případech předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
V.
Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona, musí kupující uplatnit nejpozději
do konce zákonné odpovědnosti, a v případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku, musí
být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.
VI.
Kupující předloží prodávajícímu v reklamačním místě (pouze při osobní reklamaci), kterým je pouze reklamační
oddělení prodávajícího, na adrese sídla prodávajícího doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu -
fakturu, předávací protokol, záruční list aj.
VII.
Kupující při převzetí zboží a jeho prohlídce provede kontrolu sériových čísel zboží (produktů) a čísel
vyznačených na záručním listě a pokud zjistí rozdíl, kontaktuje do tří pracovních dní prodávajícího. Pracovníci
prodávajícího zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání nového záručního listu. Při nedodržení tohoto postupu se
kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží (produktu) a číslem uvedeným na
záručním listě nebude jeho reklamace uznána.
VIII.
Jestliže kupující požaduje v rámci reklamace odstranění vad výměnou za jiné zboží (produkty) nebo odstranění
vad opravou či slevou z kupní ceny, je vždy povinen předložit prodávajícímu při reklamaci:
· kompletní zboží v originálním obalu (při nedodržení tohoto požadavku nese kupující plnou zodpovědnost, za
škodu vzniklou na zboží při přepravě a manipulaci z důvodu neoriginálního obalu)
· všechno příslušenství, kabely, návody, manuály a další části původní dodávky
Při nedodržení některého z těchto požadavků nebude zboží k reklamaci přijato a bude zasláno kupujícímu zpět
na jeho náklady. Pokud nebude možno řádně uplatněnou reklamaci vyřídit z objektivních důvodů výměnou za jiné
Reklamační řád, verze platná od 1. 3.2013 stránka 2/2
zboží, prodávající kupujícímu poskytne finanční náhradu za reklamované zboží formou dobropisu. Dobropis bude
vystaven v cenách zboží aktuálních ke dni přijetí reklamace. Způsob vyřízení reklamace zboží vyplývá z reklamačních
podmínek zboží, jež jsou stanovena dodavatelem zboží prodávajícího. Prodávající je pouze distributorem zboží a
odpovídá kupujícímu za zboží pouze ve stejném rozsahu, v jakém vyhoví nárokům z vad zboží dodavatel zboží
prodávajícího prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za vady zboží a není povinen vyhovět nárokům kupujícího z vad
zboží, pokud těmto nárokům nevyhoví dodavatel zboží prodávajícího. Nároky kupujícího není prodávající povinen plnit,
pokud tento nárok prodávajícího ke stejnému zboží neplní dodavatel zboží prodávajícího.
IX.
Kupující má možnost zboží reklamovat osobně, vždy od 8:30 do 16:00 hodin v reklamačním oddělení
prodávajícího na adrese: Špitálka 21a, 602 00 Brno.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v čl. III.
V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
V písemném oznámení o vadách musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.
X.
Kupující při uplatňování reklamace vyplní formulář autorizace vrácení zboží (dale jen “RMA” z ang. „Return
Merchandise Authorization“), který je přílohou tohoto reklamačního řádu, případně zašle mailem (info@aeko.cz)
žádost s uvedením informací o vadném produktu, číslo faktury, kód produktu, sériové číslo a popis závady.
XI.
Opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající kupujícímu na vlastní náklady.
XII.
Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží (produktů) záruku za jakost, kterou přejímá písemně závazek, že
dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, či že si zachová
smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Záruční lhůta začíná plynout dnem smluveným ve smlouvě o obchodních vztazích
jako den převzetí zboží a pokud kupující zboží neodebere v dohodnutý den, začíná záruka plynout dnem vystavení
předávacího protokolu. U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií.
Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečetí aj.) se kupující stává oprávněným licenčním
uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu. Součástí každého zboží (produktu) je ochranný obal, bez
něhož nelze reklamaci realizovat. V těchto případech je nutná individuální dohoda s prodávajícím, jehož pověření
pracovníci reklamačního oddělení stanoví, zda je možno na zboží poskytnout bezplatný záruční servis.
XIII.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z
neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady
tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
XIV.
Prodávající poskytuje záruční lhůtu na zboží v délce, která je uvedena v záručním listě a která vychází ze
záruční lhůty poskytované výrobcem. Doba záruky se počítá od data vystavení záručního listu. Do záruční doby se
nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Záruční doba zboží opraveného případně
vyměněného v reklamačním řízení dobíhá podle záruky původního zboží. Toto se týká i případů, kdy došlo v rámci
reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou zboží s jiným sériovým číslem. Je-li předmětem kupní smlouvy
zboží označené při prodeji jako zlevněné nebo použité, poskytuje se záruka jen v případě výslovně uvedených.
XV.
Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a
testováním zboží ve výši min. 500,- Kč bez DPH za jeden případ, jestliže:
· zboží je k reklamaci zasláno bez vyplněného RMA čísla
· při testování se neprojeví popisovaná závada a zboží bude shledáno plně funkčním
· záruka na zboží již uplynula
· závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím
· dojde k mechanickému poškození zboží
· škoda byla způsobena v důsledku neodborné instalace, nesprávné obsluhy nebo nevhodným umístěním v
podmínkách, které daly vzniknout škodě svojí vlhkostí, prašností, chemickými či fyzikálními vlivy
· škoda byla způsobena vyšší mocí (povodní, bleskem, požárem…)
· změna na zboží byla způsobena neoprávněnou osobou v záruční době, neoprávněným či nevhodným zásahem
do zboží, způsobeným kupujícím popř. jinou osobou
· škoda byla způsobena působením počítačových virů nebo použitím nevhodného software, pracovním
postupem či konfigurací.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z provozu produktu, případně jeho poruchy
nebo jeho nekompatibility s jinými produkty (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené
vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.
Reklamační řád, verze platná od 1. 3.2013 stránka 3/3
XVI.
1. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady množství a druhu dodaných produktů je kupující povinen bez
zbytečného odkladu. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá do
3 pracovních dnů od převzetí zásilky zprávu o vadách dodávky. Vyměněné zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v
co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka.
2. V případě, že dojde k poruše produktu v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží. V případě,
že bude zboží neopravitelné, má právo na náhradní produkt. Délka záruk jednotlivých produktů je uvedena v
záručních listech, které jsou nedílnou součástí dodávky zboží. Opravené zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v co
nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka.
3. Délka záruk a způsob řešení reklamací jednotlivých produktů jsou specifikovány na www.aeko.cz.
4. V případě, že produkt neobsahuje záruční list, je záruční doba určena dle specifikace záručních dob na
www.aeko.cz. Pokud součástí dodávky zboží nebyl záruční list a zároveň záruční doba zboží není uvedena na
www.aeko.cz, vztahuje se na produkt záruka 6 kalendářních měsíců.
5. Náklady související s opravou zboží po záruční době, jež bylo zakoupeno u prodávajícího, budou přefakturovány
kupujícímu.
6. Záruka poskytovaná v záruční době se nevztahuje na vady zboží vzniklé:
· použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
· počítačovými viry
· používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností,
· vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám kancelářského prostředí
· nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či
obecnými zásadami
· neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží
· zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
· meteorologickými vlivy (především po zásahu blesku apod.).
Závěrečná ustanovení
Reklamace solárních technologii se řídí smlouvou o dílo a v závislosti na způsobu zvoleného systému
servisu, tj. jestli je hrazen servisní poplatek, případně poplatek za prodlouženou záruku.
V případě, že je hrazen servisní poplatek, jsou všechny oprávněné reklamce během záruční doby uvedené v
záručním listě řešeny výměnným způsobem a přímo u kupujícího. Součástí řešení reklamace je také montáž a
demontáž vadného zařízení.
Pokud není hrazen servisní poplatek, jsou reklamce řešeny standardně dle tohoto reklamačního řádu.
Tento reklamační řád ruší všechna předchozí ustanovení o vyřizování reklamací a záruce s platností od
1.3.2013. Prodávající si vyhrazuje právo změny Reklamačního řádu.
V Brně dne 1.3.2013
Ing. Branislav Moncmann
Jednatel
AEKO s.r.o.